BBAE

[i2] Thông báo về Account thư viện của NEU

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Thông báo về Account thư viện của NEU
by Tuan Nguyen - Friday, 4 October 2019, 2:30 PM
 

Hiện tại account thư viện của tất cả các sinh viên i2 đã được kích hoạt để có thể truy cập và hệ thống CSDL của EMERALD INSIGHT.

Các sinh viên làm theo hướng dẫn trong file đính kèm để có thể truy cập.

(*) Account này có giá trị truy cập trong 6 năm, từ 2019 đến hết 2025.