BBAE

[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 8 tuần học.

 
Picture of Tuan Nguyen
[i2] Cập nhật tình hình lên lớp sau 8 tuần học.
by Tuan Nguyen - Monday, 25 November 2019, 11:24 AM
 

Các sinh viên i2 và các sinh viên i1 học ghép các môn học của học kỳ thứ nhất có thể kiểm tra tình hình chuyên cần của mình trong file đính kèm.

Có một số lưu ý như sau:

  • Riêng môn Business English 1 sẽ tính chi tiết theo số tiết học thay vì buổi học như các môn học còn lại.
  • Môn Triết hiện lớp A đã học 7 buổi và lớp B học 6 buổi nên tổng hợp điểm danh sẽ ghi nhận theo số tuần thực học tương ứng.
  • Môn kỹ năng mềm (SS) hiện đã thống kê đến tuần học thứ 6.
  • Sinh viên lưu ý việc cảnh báo nghỉ học theo 2 màu vàng và đỏ.
  • Mọi thắc mắc, sinh viên gửi phản hồi về info.bbae@isneu.org với tiêu đề "Thắc mắc Attendance môn học X" (X là môn học cần thắc mắc)