BBAE

[i1] [Psychology] Danh sách phòng thi và quy chế.

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1] [Psychology] Danh sách phòng thi và quy chế.
by Tuan Nguyen - Sunday, 1 December 2019, 11:58 PM
 

Các sinh viên i1 vui lòng download file đính kèm để xem danh sách phòng thi học phần Tâm lý học.

Bài thi kết thúc học phần môn Tâm lý học là bài thi không được sử dụng tài liệu. Do đó, yêu cầu sinh viên đọc kỹ quy chế thi và nghiêm túc thực hiện.

Lưu ý:

Các sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần sẽ không có tên trong danh sách.