BBAE

Thông báo về việc trở lại học tập trung từ ngày 4/5/2020

 
Picture of Tuan Nguyen
Thông báo về việc trở lại học tập trung từ ngày 4/5/2020
by Tuan Nguyen - Saturday, 2 May 2020, 10:37 AM
 

Căn cứ thông báo số 618/ĐHKTQD-TH ngày 29/4/2020 về việc tổ chức cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh toàn trường đi học trở lại ngày 04/05/2020. Viện Đào tạo quốc tế, Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh xin lưu ý các sinh viên một số vấn đề như sau:

Về Thời khóa biểu học tập:

  • Sinh viên sẽ quay trở lại học tập theo kế hoạch học tập trung đã thông báo từ đầu học kỳ. Chi tiết tại file đính kèm.
  • Đối với các học phần Business Environment, Introduction to Calculus, Introductory BiologyIntroduction to Environmental Studies của các sinh viên BBAE i2 sẽ thực hiện việc tách lớp theo danh sách 2 lớp hành chính i2A và i2B. Với các sinh viên BBAE i1 học lại các học phần nêu trên, sinh viên tham gia theo lớp học đã đăng ký từ đầu học kỳ.

Về các quy định phòng dịch Covid 19:

  • Để đảm bảo Nhà trường nắm được thông tin về tình hình sức khỏe của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh toàn trường. Phòng CTCT&QLSV đề nghị các em sinh viên thực hiện Khai báo thông tin sức khỏe sinh viên theo yêu cầu Nhà trường.
  • ⏱Thời gian khai báo thông tin sức khỏe sinh viên xong trước trước 17h00 ngày 02/5/2020.
  • Sinh viên khai báo y tế tại link

(*) Việc khai báo y tế là bắt buộc và được quy định bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sinh viên khai báo sai sự thật cũng như không hoàn thành đầy đủ khai báo y tế bắt buộc có thể bị xử lý hình sự trước pháp luật.