IBD - BTEC HND

V/v nộp bản đăng ký ngành hẹp cho Khóa 14 Mùa thu

 
Picture of chinh nguyen thuy
V/v nộp bản đăng ký ngành hẹp cho Khóa 14 Mùa thu
by chinh nguyen thuy - Thursday, 7 May 2020, 10:40 AM
 
Viện ĐTQT xin thông báo đến các sinh viên Khóa 14 Mùa thu đang học chương trình BTEC HND về thời gian nộp Bản đăng ký ngành hẹp như sau:

1. Deadline: 10.00 Sáng thứ hai, 11/5/2020

2. Cách nộp: sinh viên nộp bản đăng ký (hard copies) tại thùng nộp bài có ghi chữ "HND PATHWAY" tại Phòng Giáo viên tầng 4, giảng đường D2

Lưu ý: Việc đăng ký ngành hẹp ảnh hưởng đến bằng BTEC HND sinh viên nhận được sau 2 năm chuyên ngành. Đề nghị các sinh viên kiểm tra cẩn thận trước khi nộp. Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không nộp, Viện sẽ để ngành hẹp của sinh viên là Business Management. Sinh viên cần chịu trách nhiệm cho việc đăng ký của mình.