BBAE

[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
by Tuan Nguyen - Friday, 12 June 2020, 4:08 PM
 

Các sinh viên vui lòng download thông báo học phí số 950/TB-ĐHKTQDvà thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường.

Đối với các sinh viên BBAE i1 phải học lại / học cải thiện các học phần thuộc học kỳ thứ 2 trong chương trình học, vui lòng xem chi tiết về mức học phí học lại trong Quyết định số 1243/QĐ-ĐHKTQD đính kèm và căn cứ vào số tín chỉ của các học phần đã đăng ký học lại / học cải thiện để tính số tiền học lại phải nộp. Số tín chỉ của các học phần thuộc học kỳ thứ 2 trong chương trình học được ghi chú chi tiết trong bảng dưới:

Tên học phần

Số tín chỉ

Business English 2

8

Introduction to Calculus

3

Introductory Biology (with lab)

4

Introduction to Environment studies

3

Business Environment

3


Lưu ý: 

  • Theo quy định miễn giảm học phí chung của Nhà trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đối với học phí học lại, sau khi căn cứ vào số tín chỉ của học phần học lại / học cải thiện, sinh viên sẽ được miễn giảm 5% tổng số học phí học lại / học cải thiện phải đóng.
  • Phần học phí học lần đầu theo thông báo học phí số 950/TB-ĐHKTQD đã được Nhà trường giảm trừ 5% theo đúng quy định.
  • Trong trường hợp sinh viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật và hủy toàn bộ kết quả các học phần đã học trong học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Trân trọng thông báo!