IBD - English

Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân ngày 25/07/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân ngày 25/07/2020
by Trang Do Thi - Friday, 24 July 2020, 9:48 AM
 

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa Xuân ngày 25/07/2020

Sinh viên chú ý theo dõi, đến đúng giờ thi xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi!

Trân trọng,