IBD - English

Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 MT ngày 08/08/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 1 khóa 15 MT ngày 08/08/2020
by Trang Do Thi - Friday, 7 August 2020, 3:09 PM
 

* Sinh viên chú ý đến đúng giờ, xuất trình thẻ sv trước khi vào phòng thi, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Danh sách được đính kèm trong file dưới đây

* Lưu ý: 

   Sinh viên khóa 15 Mùa thu đăng ký và nộp phí thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 8h30 đến 16g00 ngày 19/8/2020.

·       Thi lại tiếng Anh cấp độ 4: dự kiến ngày 21-24/8/2020.