IBD - English

Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 02 khóa 15 MT ngày 22/08/2020

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi cuối cấp độ 4 lần 02 khóa 15 MT ngày 22/08/2020
by Trang Do Thi - Thursday, 20 August 2020, 9:39 AM
 

* Sinh viên chú ý đến đúng giờ, xuất trình thẻ sv trước khi vào phòng thi, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Danh sách được đính kèm trong file dưới đây