IBD - English

Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế

 
Picture of Trang Do Thi
Thông báo Học phí Chương trình Cử nhân Quốc tế
by Trang Do Thi - Monday, 7 September 2020, 11:08 AM
 

Sinh viên lưu ý đóng tiền đúng hạn và đúng quy định như trong thông báo.

+ Sinh viên dự tuyển và trúng tuyển kỳ 15 mùa Thu tháng 9/2019 trở về trước xem thông báo 1

+ Sinh viên dự tuyển và trúng tuyển kỳ 16 mùa Xuân xem thông báo 2