BBAE

THÔNG BÁO V/v: Cập nhật địa chỉ Email dự phòng và số điện thoại di động của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59, 60, 61, 62

 
Picture of Tuan Nguyen
THÔNG BÁO V/v: Cập nhật địa chỉ Email dự phòng và số điện thoại di động của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59, 60, 61, 62
by Tuan Nguyen - Thursday, 5 November 2020, 11:34 AM
 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT

-------------------
Số: 19/TB-TTUDCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Cập nhật địa chỉ Email dự phòng và số điện thoại di động của sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59, 60, 61, 62.

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đào tạo.
- Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.
- Các đơn vị quản lý sinh viên
- Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 59, 60, 61, 62.

      Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Nhà trường sẽ đưa vào sử dụng Hệ thống tự khôi phục mật khẩu đã mất của tài khoản Email Neu sinh viên thông qua Số điện thoại di động hoặc địa chỉ Email dự phòng (ví dụ địa chỉ Gmail).
      Để đảm bảo hệ thống triển khai hiệu quả, Trung tâm Ứng dụng CNTT thông báo các bạn sinh viên K59, 60, 61, 62 cập nhật Email thứ hai và số điện thoại di động hiện tại đang dùng để Trung tâm triển khai hệ thống.
1. Quy trình đăng ký số điện thoại di động và địa chỉ Email dự phòng
- Sinh viên kê khai theo các mục tại đường dẫn sau:
https://bitly.com.vn/VXCd2
- Đăng ký lần đầu từ ngày 5/11/2020 đến ngày 12/11/2020.

2. Quy trình tự khôi phục mật khẩu Email NEU
Bản hướng dẫn cụ thể sẽ được gửi đến email NEU của sinh viên sau khi kết thúc việc cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ Email dự phòng.
Kính đề nghị quý đơn vị thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
      Trân trọng thông báo !

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 TS. Lê Việt Thủy