BBAE

[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

 
Picture of Tuan Nguyen
[i1], [i2] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021
by Tuan Nguyen - Tuesday, 26 January 2021, 3:15 PM
 

Các sinh viên BBAE i1 và BBAE i2 vui lòng download thông báo học phí số 118/TB-ĐHKTQD và thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường.

Đối với các sinh viên BBAE i1 phải học lại / học cải thiện các học phần thuộc học kỳ thứ 4 trong chương trình học, vui lòng xem chi tiết về mức học phí học lại trong Quyết định số 1243/QĐ-ĐHKTQD đính kèm và căn cứ vào số tín chỉ của các học phần đã đăng ký học lại / học cải thiện để tính số tiền học lại phải nộp. Số tín chỉ của các học phần thuộc học kỳ thứ 2 trong chương trình học được ghi chú chi tiết trong bảng dưới:

Tên học phần

Số tín chỉ

Business Law (học bằng Tiếng Anh)

3

Managerial Accounting (học bằng Tiếng Anh)

3

Business Decision Making 2 (học bằng Tiếng Anh)

3

Macroeconomics (học bằng Tiếng Anh)

3

Principles of Marketing (học bằng Tiếng Anh)

3


Các sinh viên BBAE i2 có nguyện vọng / bắt buộc phải học lại các học phần thuộc học kỳ thứ hai, vui lòng chú ý cập nhật thông tin về học phí học kỳ 2, năm học 2020/2021 cùng với các sinh viên BBAE i3.

Các sinh viên BBAE i1 và i2 có nguyện vọng xin bảo lưu / thôi học kể từ học kỳ 2. năm học 2020/2021, vui lòng thực hiện các thủ tục cần thiết trước thời điểm hết hạn nộp học phí theo thông báo số 118 /TB-ĐHKTQD

(*) Trong trường hợp sinh viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học phí học kỳ 2, năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật và hủy toàn bộ kết quả các học phần đã học trong học kỳ 2, năm học 2020-2021


Trân trọng thông báo!