IBD - English

Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 20/03/2021

 
Picture of Trang Do Thi
Danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 20/03/2021
by Trang Do Thi - Friday, 19 March 2021, 1:14 PM
 

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi giữa kỳ Môn Tiếng anh cấp độ 3 khóa 16 Mùa thu ngày 20/03/2021

Sinh viên chú ý theo dõi, đến đúng giờ thi xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi!

Trân trọng,