BBAE

[i3] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

 
Picture of Tuan Nguyen
[i3] Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021
by Tuan Nguyen - Thursday, 29 April 2021, 11:01 AM
 

Các sinh viên BBAE i3 vui lòng download thông báo học phí số 747/TB-ĐHKTQD đính kèm và thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường. Việc hoàn thành nghĩa vụ học phí chỉ được ghi nhận khi sinh viên thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của thông báo. 

Link điền form online: https://forms.gle/9woZFjeLjzK21PPP6

Liên quan đến việc miễn trừ học phí học phần Business English đối với các sinh viên BBAE i3 thực hiện đổi điểm thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phần học phí sẽ được giảm trừ trong các học kỳ tiếp theo. Sinh viên vui lòng chờ thông báo từ Chương trình.

Đối với các sinh viên BBAE i1 và BBAE i2 phải học lại / học cải thiện các học phần thuộc học kỳ thứ 1 trong chương trình học, vui lòng xem chi tiết về mức học phí học lại trong Quyết định số 1243/QĐ-ĐHKTQD đính kèm và căn cứ vào số tín chỉ của các học phần đã đăng ký học lại / học cải thiện để tính số tiền học lại phải nộp. Số tín chỉ của các học phần thuộc học kỳ thứ 1 trong chương trình học được ghi chú chi tiết trong bảng dưới:

Tên học phần

Số tín chỉ

Introduction to Environmental studies (học bằng Tiếng Anh)

3

Introductory Biology (học bằng Tiếng Anh)

4

Introduction to Calculus (học bằng Tiếng Anh)

3

Business English 2 (lớp học phần ngoại ngữ)

8

Business Environment (học bằng Tiếng Anh)

3


(*) Trong trường hợp sinh viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học phí học kỳ 2, năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật và hủy toàn bộ kết quả các học phần đang học trong học kỳ 2, năm học 2020-2021


Trân trọng thông báo!