IBD - English

Thông báo đăng ký và nộp phí học lại môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân

 
Picture of Trang Do Thi
Thông báo đăng ký và nộp phí học lại môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân
by Trang Do Thi - Monday, 10 May 2021, 3:46 PM
 

Sinh viên đăng ký và nộp phí học lại môn Tiếng anh cấp độ 3 khoá 17 Mùa xuân trước ngày 17/05/2021. Lớp dự kiến bắt đầu vào tuần đầu tháng 6, sinh viên theo dõi Danh sách lớp và TKB trong thông báo tiếp theo trên Moodle.

 ✨Phí: 10.000.000 VNĐ, nộp qua tài khoản: 19026253502010, Vũ Mai Hường, ngân hàng Techcombank

 ✨Nội dung: Sinh viên ghi rõ họ và tên sinh viên, mã sinh viên, phí học lại level 3. 

Ví dụ: Do Thu A 102100456 Phi hoc lai level 3

 ✨Sau khi chuyển khoản, gửi ảnh biên lai chuyển khoản học phí qua email: hltl.isme@isneu.org. 

Tiêu đề mail: Phí học lại LV3 

Nội dung: 

Họ và tên

Mã sinh viên

Đăng ký học lại level 3

Trân trọng!