IBD - BTEC HND

TB Mua bảo hiểm Y tế, đợt T7/2021

 
Picture of chinh nguyen thuy
TB Mua bảo hiểm Y tế, đợt T7/2021
by chinh nguyen thuy - Friday, 11 June 2021, 3:09 PM
 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

________________

Số:    /TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2021 đối với sinh viên

(Đợt bổ sung tháng 7/2021)

 

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế năm 2021 số 882/KH_ĐHKTQD của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2021 (đợt bổ sung tháng 7/2021) cho sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2021 như sau:

I.  Đối tượng:

·       Sinh viên đang theo học tại Chương trình Cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân chưa có Bảo hiểm y tế.

II. Mức đóng:

·         Thời hạn tham gia BHYT 06 tháng, từ 01/07/2021 đến 31/12/2021, số tiền phải đóng là 282.000 đồng;

III. Cách thức đăng ký BHYT:

·       Bước 1:

Sinh viên đăng ký tham gia BHYT gửi thông tin về địa chỉ email vu.huong@isneu.org  theo mẫu kèm theo (Sinh viên cần kê khai đủ các thông tin).

·       Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, sinh viên nộp tiền tham gia BHYT để hoàn thành việc đăng ký BHYT năm 2021 bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Nhà Trường.

Thông tin chuyển khoản như sau:

-        ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân.

-        Số TK: 999926666899 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Hà Nội.

-        Nội dung: Mã SV - Họ tên- Khóa - Nộp tiền BHYT.

(Sau khi chuyển khoản sinh viên nộp lại bản sao phiếu thu/ giấy chuyển tiền qua email: vu.huong@isneu.org)

Chú ý: Thời hạn đăng ký và nộp tiền trước 16h ngày 11/06/2021. Đối với những sinh viên không hoàn thành đủ các bước theo thông báo phía trên coi như không có nhu cầu mua BHYT.

 

Nơi nhận:

-         Sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế

-         Lưu VP, BĐH

 

 

KT VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

ThS Trịnh Thị Thu Giang