Thời khóa biểu và hướng dẫn đăng ký môn học BTEC HND, học kỳ II năm học 2018-2019

Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2018-2019

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ II, năm học 2018-2019, như sau:

 - Học kỳ II, năm học 2018-2019, bắt đầu từ ngày 11/02/2019 đến 18/05/2019

 - Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ II là từ 14h00 ngày 25/01/2019 đến 14h00 ngày 27/01/2019

  - Sinh viên Khóa 13 Mùa thu (vừa kết thúc học kỳ đầu tiên chuyên ngành): sinh viên cần hoàn thành các môn Level 4 trước khi đăng ký và học các môn Level 5. Vì vậy, kỳ này sinh viên cần đăng ký học những môn sau: MO, MSBP, BL, IC.

-       Sinh viên Khóa 13 Mùa xuân (kỳ thứ ba chuyên ngành): sinh viên lưu ý cần hoàn thành nốt các môn Level 4 chưa học trong kỳ này. Đối với những sinh viên đã đăng ký ngành hẹp là Accounting & Finance: sinh viên cần chuyển chuyên ngành do sĩ số sinh viên đăng ký chuyên ngành này hiện không đủ để mở lớp. Sinh viên có thể nhận form đổi chuyên ngành hẹp ở phòng Ms. Lam (Phòng Giáo viên, tầng 4, giảng đường D2) và gửi lại form đã điền cho Ms. Chinh tại p.305, tầng 3, nhà A1. Hạn nộp đơn: thứ ba, 12/2/2019.

 -       Sinh viên Khóa 12 Mùa thu (kỳ cuối BTEC): sinh viên lưu ý bắt buộc đăng ký học môn RP, IC, những môn thuộc “compulsory units” chưa học và môn thuộc chuyên ngành hẹp mình đã lựa chọn.

 -       Sinh viên Khóa 14 Mùa xuân (kỳ đầu BTEC): những sinh viên này sẽ học 4 môn kỳ đầu chuyên ngành là BBE, MA, HRM và ME. Viện sẽ tự động chia lớp cho sinh viên theo danh sách.

 -       Môn HRM sẽ là môn Intensive, học trong tháng 6/2019. Những sinh viên có nguyện vọng học môn HRM vẫn cần đăng ký, nộp phí và tính vào một trong những môn học trong kỳ II năm học 2018-2019.

 -       Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt.

 -  Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B) (trừ môn IC).

 -       Môn IC: trong học kỳ II năm học 2018-2019, toàn bộ sinh viên kỳ 2, kỳ 3 và kỳ 4 BTEC đều cần hoàn thành môn học này. Vì vậy, môn IC sẽ có 5 lớp Lecture và 10 lớp Trợ giảng. Để chương trình có thể cung cấp và sắp xếp lịch học hiệu quả nhất cho sinh viên, sinh viên chú ý nên đăng ký học lớp Trợ giảng A và B theo đúng lớp Lecture đã chọn. Ví dụ: sinh viên chọn giờ giảng (LT) IC (1) thì cần chọn ca trợ giảng (TH) của lớp 1: IC (1A)/ IC (1B)/ IC (1C)/ IC (1D); tránh chọn lớp IC (1) và lớp IC (2A)/ IC (2B).

 - Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND.

 - Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại và môn đăng ký hàng đợi)

 - Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

 - Đối với các môn học lại: sinh viên cần đăng ký môn học lại trên hệ thống Unisoft. Ngoài ra, sinh viên cần lên P.305, tầng 3, nhà A1-Viện Đào tạo Quốc tế gặp các Điều phối viên chương trình BTEC HND để điền thông tin vào Danh sách học lại và được khẳng định môn học lại. Sinh viên đóng phí học lại theo quy định của chương trình.(There are no discussion topics yet in this forum)