Các quy định về đăng ký môn học, thời gian đăng ký môn học và Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2019-2020

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số quy định về đăng ký môn học BTEC HND trong học kỳ I, năm học 2019-2020, như sau:

  - Học kỳ I, năm học 2019-2020, bắt đầu từ ngày 03/09/2019 đến 02/12/2019

 - Thời gian đăng ký môn học cho học kỳ I là từ 14h00 ngày 26/08/2019 đến 14h00 ngày 28/08/2019

  - Sinh viên Khóa 14 Mùa xuân (vừa kết thúc học kỳ đầu tiên chuyên ngành): sinh viên cần hoàn thành các môn Level 4 trước khi đăng ký và học các môn Level 5. Vì vậy, kỳ này sinh viên cần đăng ký học những môn sau: MO, MSBP, BL, IC.

-       Sinh viên Khóa 14 Mùa thu (kỳ đầu BTEC): những sinh viên này sẽ học 4 môn kỳ đầu chuyên ngành là BBE, MA, HRM và ME (15 tín chỉ/ môn). Viện sẽ tự động chia lớp cho sinh viên theo danh sách. Buổi tập huấn chuyên ngành vào thứ 3, 27/8 được tổ chức tại Giảng đường A2-phòng 301. Sinh viên lưu ý mang theo Thẻ sinh viên để được vào giảng đường.

-       Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt. Sinh viên chọn lớp giảng chính (LT) (1) thì cần đăng ký học lớp trợ giảng (TH) (1A hoặc 1B).

 -  Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B).

- Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND.

 - Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại và môn đăng ký hàng đợi)

 - Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

 - Đối với các môn học lại: sinh viên cần đăng ký môn học lại trên hệ thống Unisoft. Ngoài ra, sinh viên cần lên P.305, tầng 3, nhà A1-Viện Đào tạo Quốc tế gặp các Điều phối viên chương trình BTEC HND để điền thông tin vào Danh sách học lại và được khẳng định môn học lại. Sinh viên đóng phí học lại theo quy định của chương trình: 350.000VNĐ/tín chỉ.

 Danh sách số lượng lớp và số sinh viên đăng ký tối đa cho các lớp chuyên ngành, chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

 

TT

Tín chỉ

Cấp độ

Viết tắt

Các môn học
được tổ chức trong kỳ này

Lớp Giảng chính

Lớp Trợ giảng

1

15

4

BBE

Business and the Business Environment

3 lớp x 60sv/ lớp

6 lớp x 30sv/ lớp

2

15

4

ME

Marketing Essentials

3 lớp x 60sv/ lớp

6 lớp x 30sv/ lớp

3

15

4

HRM

Human Resource Management

3 lớp x 60sv/ lớp

6 lớp x 30sv/ lớp

4

15

4

MA

Management Accounting

3 lớp x 60sv/ lớp

6 lớp x 30sv/ lớp

5

15

4

MO

Management and Operations

1 lớp x 70sv/ lớp

2 lớp x 35sv/ lớp

6

15

4

MSBP

Managing a Successful Business Project (Pearson set)

1 lớp x 70sv/ lớp

2 lớp x 35sv/ lớp

7

15

4

BL

Business Law

1 lớp x 70sv/ lớp

2 lớp x 35sv/ lớp

8

15

4

IC

Innovation and Commercialisation

1 lớp x 70sv/ lớp

2 lớp x 35sv/ lớp

9

15

5

OB

Organizational Behaviour

2 lớp x 50sv/ lớp

4 lớp x 25sv/ lớp

10

15

5

SFM

Statistics for Management

1 lớp x 60sv/ lớp

2 lớp x 30sv/ lớp

11

15

5

BS

Business Strategy

1 lớp x 60sv/ lớp

2 lớp x 30sv/ lớp

12

30

5

RP

Research Project

1 lớp x 60sv/ lớp

2 lớp x 30sv/ lớp

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Marketing

13

15

5

IMC

Integrated Marketing Communications

2 lớp x 40sv/ lớp

2 lớp x 40sv/ lớp

14

15

5

DM

Digital Marketing

2 lớp x 45sv/ lớp

3 lớp x 30sv/ lớp

 

 

 

 

Chuyên ngành hẹp Business Management

15

15

5

ULC

Understanding and Leading Change

2 lớp x 45 sv/ lớp

3 lớp x 30sv/ lớp

16

15

5

GBE

Global Business Environment

2 lớp x 45 sv/ lớp

3 lớp x 30sv/ lớp(There are no discussion topics yet in this forum)