TKB chương trình BTEC HND_updated ngày 26.8.19

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo một số thay đổi trong TKB chương trình BTEC HND, kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Lịch học Lecture môn GBE: ngày học vẫn giữ nguyên, thời gian học sẽ bắt đầu từ 8h30 đến 12h00 

2. Lịch học Tutorial môn OB: thay đổi ngày học sang chiều thứ 2 và chiều thứ 3 hàng tuần.

3. Phòng học Tutorial môn BS: chuyển sang p. D2-103, giờ và lịch học không thay đổi

4. Môn MSBP: bổ sung thêm 2 ca Workshop vào Chiều thứ 7 tại D2-401 và D2-402. 

Lưu ý: với các giờ Workshop, sinh viên không phải đăng ký qua Unisoft.

Đề nghị các sinh viên cập nhật để đăng ký và đi học đúng giờ. 

Sinh viên có thể tải TKB cập nhật tại đây: link download


(There are no discussion topics yet in this forum)