TKB BTEC HND (cập nhật)

Viện ĐTQT xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về Lịch học kỳ mới như sau:


1. Thời khóa biểu: sinh viên tải file tại đây (sinh viên cần truy cập vào địa chỉ email do Viện cấp để xem được TKB)

    Thời khóa biểu mới cập nhật v/v thay đổi lớp học môn ULC và phòng học môn SFM.

2. Xử lý đơn/ email thay đổi đăng ký môn học:

   Hiện Viện đã xử lý xong toàn bộ các đơn đăng ký môn học. Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra lại TK Unisoft của mình và đi học đúng theo lịch hiện có. 


(There are no discussion topics yet in this forum)