Thông báo Tham gia Bảo hiểm Y tế bổ sung cho sinh viên năm 2019

Click TB BHYT.pdf link to view the file.